logo.jpg, 5,2kB

Doporučený standard dobrého knihovníka


Vstřícnost v jednání s uživateli knihovny

Ochota zajistit uživatelům požadované knihy
- z vlastního fondu
- z fondu výměnného souboru
- z jiné knihovny prostřednictvím MVS

Aktivně průběžně doplňovat fond knihovny
– vybírat nové knihy do stálého fondu i do výměnných souborů

Zvládat práci s on-line katalogy knihoven

Zvládat práci s internetem a pomáhat uživatelům, kteří nejsou v jeho užívání zběhlí

Dohlížet na obsah webových stránek knihovny

Aktivně se starat o vzhled knihovny
- pravidelně rovnat knižní fond
- podle potřeby přebalovat knihy
- průběžně vyřazovat opotřebované knihy
- podílet se na vyřazování zastaralých knih
- iniciovat obměnu technického vybavení knihovny
- iniciovat obměnu mobiliáře

Pořádat v knihovně kulturní, vzdělávací a výchovné akce

Podílet se na přípravě grantů na vybavení a činnost knihovny (VISK, Knihovna 21. století…)

Přebírat nové knihy a výměnné soubory, potvrzovat dodací listy

Průběžně sledovat čerpání peněz na nákup fondu

Průběžně vést statistický deník, v termínu odevzdat roční statistický výkaz

Účastnit se vzdělávacích akcí, pořádaných metodickým oddělením a SVKUL

Aktivně reagovat na novinky v oboru