logo.jpg, 5,2kB

Městská knihovna v Trmicích - Výpůjční řádkontakt.jpg, 2,0kB akce.jpg, 7,2kB fotogalerie.jpg, 7,2kB onlinekatalog.jpg, 10kB oknihovne.jpg, 9,6kB vypujcnirad.jpg, 12kB

Článek I.

1. Městská knihovna Trmice (dále knihovna) půjčuje publikace ze svých sbírek všem občanům, kteří se přihlásili za čtenáře a zavázali se plnit ustanovení tohoto výpůjčního řádu.

2. Knihovna je otevřena:

Pondělí14,00 - 18,00
Úterý12,00 - 18,00
Středa13,00 - 18,00
Čtvrtek11,00 - 17,00
První pondělí v měsíci10,00 - 12,00

3. Čtenářem knihovny se může stát každý občan. Při zápisu předloží občanský průkaz. Svým podpisem na přihlášce se čtenář zavazuje, že bude dodržovat ustanovení výpůjčního řádu a bude dbát pokynů pracovníka knihovny. Mládeži do 15-ti let potvrzují přihlášku rodiče na důkaz toho, že nesou odpovědnost za vypůjčené knihy svého dítěte. Všem přihlášeným vydá knihovna čtenářský průkaz, který čtenář předkládá při každém půjčování a vracení publikací.

4. Ztrátu čtenářského průkazu je čtenář povinen ihned ohlásit knihovníkovi. Při ztrátě čtenářského průkazu účtuje knihovna za manipulaci a vyhotovení duplikátu poplatek 10,- Kč.

5. Čtenář je povinen do 30 dnů oznámit změnu jména nebo bydliště. Pri neohlášené změně účtuje knihovna za zjišťování nové adresy čtenáře poplatek 10,- Kč.

Článek II.

1. Knihovna umožní každému čtenáři vypůjčit si potřebnou knihu, kterou nemá ve svém fondu prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, z kterékoliv veřejně přístupné knihovny jednotné soustavy ČR.

2. Výpůjční lhůta je čtyři týdny, čtenář může požádat o prodloužení výpůjčky, a to nanejvýš dvakrát. Naučné slovníky, obrazové a jiné publikace, které jsou vyjmuty z půjčování mimo knihovnu, se půjčují prezenčně jen v prostorách knihovny.

3. Odnesení knih z knihovny bez příslušných zápisů se pokládá za zcizení knih.

4. Každý čtenář si ve svém vlastním zájmu prohlédne při půjčování knihu a je-li poškozena, ohlásí to ihned knihovníkovi. Jinak ručí za každé poškození, které bude zjištěno při odevzdání knih, i když je sám nezpůsobil.

Článek III.

1.Každý čtenář je povinen:

a) zacházet s knihami a časopisy pečlivě a šetrně, chránit knihy před poškozením a včas je vracet do knihovny.

b) nahradit každou ztracenou nebo poškozenou knihu jiným zachovalým výtiskem téhož titulu nebo zaplatit. K nákupní ceně knihy se připočítává částka ve výši 20,- kč za knihovnické zpracování a obalení knihy.

c) vyskytne-li se v rodině čtenáře nakažlivá nemoc, oznámí to čtenář při vrácení knih knihovníkovi. Po dobu takové nemoci nemá čtenář právo si knihy a časopisy půjčovat.

2. Po uplynutí výpůjční lhůty bude čtenář upomínán. Za upomínku zaplatí čtenář poplatek:

I. upomínka 20,- Kč
II. upomínka 40,- Kč
III. upomínka 100,- Kč
Nevrátí-li čtenář knihy po třetí upomínce, budou vymáhány právní cestou.

3. Práva a povinnosti čtenářů zanikají:

a) vrácením průkazu čtenáře

b) nezaplacením ročního poplatku (platí pouze pokud se schválí vybírání zápisného)

c) odnětím průkazu čtenáře při nedodržování ustanovení tohoto řádu.

Článek IV.

Tento výpůjční řád byl schválen městskou radou města Trmice dne 17. 1. 2000 a nabývá účinnosti dnem schválení.

starosta města